Adatvédelmi tajekoztato

Az alábbiakban olvasható adatvédelmi tájékoztatónk leírja, miként kezeljük a személyes információkat.

I. A kezelt személyes adatok kÖre
 

Az alábbi személyes információkat gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel:
 

 1. Az Ön számítógépére vonatkozó, illetve az Ön honlapunkon tett látogatásaival, annak használatával kapcsolatos információk (ilyen az Ön IP címe, fÖldrajzi elhelyezkedése, bÖngészőjének típusa és verziója, operációs rendszere, a látogatás időtartama, oldalnézetek és honlap navigáció).

 2. A honlapunkon keresztül kínált szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban, ajánlatkérés céljából megadott személyes információk (név, e-mail cím)

 3. Bármely más, az Ön által számunkra megküldÖtt információ (lakcím, telefonszám, képanyag stb.)
   

Az adatkezelés során megőrizzük

 • a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszkÖzÖk.

II. A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja
 

A honlapon vagy más kommunikációs csatornán keresztül hozzánk eljuttatott személyes információkat jelen „adatvédelmi tájékoztatóban” meghatározott célokra használjuk fel.

A személyes információk kezelésének jogalapja és célja:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy tÖbb konkrét célból tÖrténő kezeléséhez (ajánlatkérés céljából, szolgáltatás igénybevétele céljából)

 2. az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkÖtését megelőző intézkedésekhez szükséges;

 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kÖtelezettség teljesítéséhez szükséges (számlaadás)

 4. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (bírósági, peres ügyek esetében)

III. A személyes adatok tárolásának időtartama
 

Az ajánlatkérő űrlapon vagy e-mailben megadott személyes adatait a kommunikációhoz, ill. jelen adatvédelmi tájékoztató II. pontjában meghatározott célok megvalósulásához szükséges időtartam erejéig tároljuk.
 

 • Amennyiben az ajánlatkérést kÖvetően nem kerül sor megbízásra, külÖn kérés hiányában adatait 6 hónapon belül tÖrÖljük.

 • SzerződéskÖtés, ill. szolgáltatások igénybevétele esetén a személyes adatokat erre vonatkozó külÖn kérés hiányában a munka lezárultát kÖvető 6 hónapon belül tÖrÖljük.

 • A számlázási adatokat a mindenkori tÖrvényi előírásoknak megfelelő ideig vagyunk kÖtelesek megőrizni. Aktuálisan a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. tÖrvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.
   

IV. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 

Minden elvárható műszaki és szervezeti elővigyázatossági intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak elvesztését, az azokkal való visszaélést vagy azok megváltoztatását megakadályozzuk.

Az Ön által megadott személyes információkat elektronikusan, jelszóval és tűzfallal védett módon tároljuk.
 

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak (Adatfeldolgozók) kivételével nem adunk át harmadik fél részére információt.
 

V. Adatfeldolgozók:
 

A személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:
 

WEB-SERVER Kft. 4025 DEBRECEN,
PÁSTI U. 2. 1/5.
Adószám: 13498454-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-011599
Adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás
 

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi dÖntést nem hozhatnak, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek.
 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogya a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a kÖzigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok kÖzlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok kÖrét megjelÖlte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 

VI. Sütik (cookie-k)
 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes bÖngészője menti le és tárolja el. Feladatuk, hogy információkat gyűjtenek a látogatókról és eszkÖzeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek; megkÖnnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A leggyakrabban használt internetes bÖngészők (Chrome, Firefox, stb.) tÖbbsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letÖltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a bÖngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja tÖrÖlni. A sütik használatáról az egyes bÖngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 
 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zÖkkenőmentesen bÖngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (bÖngészés) befejezéséig tart, a bÖngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan tÖrlődik a számítógépről, illetve a bÖngészésre használt más eszkÖzről.
 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. 
 

Nem alkalmazunk és nem is engedélyezünk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kÖtelező, azonban nem vállalunk azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon műkÖdik. 
 

VII. Az irányelvek módosítása
 

Az irányelveket időről időre, a honlapon elhelyezett új verzió megjelentetésével módosíthatjuk. Az esetleges változásokról, amennyiben a személyes adatok kezelését érinti, kellő időben értesítjük az érintetteket.

VIII. Az Ön jogai
 

Az általunk ÖsszegyűjtÖtt információkról az érintett személy bármikor tájékoztatást kérhet, mely igényét 1 hónapon belül teljesítjük.
 

Az érintett joga, hogy

 • kezelt adataira vonatkozóan helyesbítést kérjen

 • kezelt adatai tÖrlését kérje, amennyiben visszavonja hozzájárulását és a hozzájáruláson kívül nincs más jogalapunk az adatok kezelésére (pl. jogi kÖtelezettség)

 • kezelt személyes adatairól hordozható módon kapjon információt (elektronikus formában)
   

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

IX. Az Adatkezelő elérhetőségei

Ha az adatvédelmi tájékoztatóval vagy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, keressen alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

Kőrösi Dávid Dániel

E-mail: korosi.david.daniel@gmail.com

Tel.: +36-30/223 8228

Postacím: 1072 Budapest, Klauzál tér 16.

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. május 16